Rozruch sprzętu i zapewnienie kompatybilności

Usługa została opracowana z myślą o optymalizacji użycia środków smarnych oraz weryfikacji procedur. Obejmuje ona rozruch sprzętu i zapewnienie kompatybilności.

Pracownicy naszego działu technicznego wykorzystują swoją wiedzę z zakresu środków smarnych do zidentyfikowania zgodności i określenia obecnego stanu maszyn. Oceniają kompatybilność zalecanych płynów, zgodność z wymogami dotyczącymi czystości i zgodność stosowanych środków smarnych z obecnymi płynami i częściami maszyn. Następnie określają elementy operacyjne i konstrukcyjne wymagające poprawy, aby zwiększyć trwałość sprzętu i środków smarnych.

Rozruch sprzętu i zapewnienie kompatybilności – gdzie ta usługa może mieć zastosowanie?

Współpracując z Twoją firmą możemy sformułować zalecenia, które niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia trwałości środków smarnych i sprzętu. Będzie to możliwe poprzez:

 • Weryfikację materiałów, które będą miały kontakt ze środkiem smarnym, również pod kątem ich zgodności z zalecanymi produktami
 • Przeprowadzenie procedury opróżniania i płukania
 • Wykonanie testów zgodności, przy wykorzystaniu badań laboratoryjnych
 • Ocenę praktyki dotyczącej filtracji i regeneracji środków smarnych
 • Opracowanie procedury przechowywania produktów i postępowania z nimi
 • Przeprowadzenie szkolenia na miejscu dla personelu odpowiedzialnego za konserwację w zakładzie
 • Konsultację (w razie potrzeby) z producentami sprzętu
 • Wskazanie praktyk związanych z konserwacją np. przez pomoc w określeniu częstotliwości pobierania próbek oleju i przeprowadzania testów
 • Rekomendację odpowiednich smarów, określenie zalecanych częstotliwości wymiany i ilość stosowanego produktu
Problemy, które pomagamy rozwiązać

Sprawdzamy zgodność, czystość i prawidłowe stosowanie środków smarnych w połączeniu z:

 • Innymi środkami smarnymi
 • Płynami na bazie wody
 • Częściami maszyn
 • Uszczelnieniami
Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko:
 • Przedstawia pracownikom zakładu informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska w odniesieniu do środków smarnych i praktyk smarowania
 • Oferuje możliwość przeprowadzenia dodatkowego szkolenia dostosowanego do potrzeb (np.: przechowywanie produktów i postępowanie z nimi)
 • Ściśle przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa
 • Przed rozpoczęciem pracy lub prezentacji z użyciem sprzętu sprawdza, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także weryfikuje potencjalne zagrożenie wybuchem
 • Przedstawia zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z rozlaniem, wyciekiem i pożarem
 • Zapewnia odpowiednie karty charakterystyki środków smarnych dostarczanych przez ExxonMobil