Reklamacje

Reklamacje – warunki
 1. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi w razie niezgodności w  dostawie/odbiorze towaru.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego/odebranego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych w momencie dostawy/odbioru towaru.
 3. Niezgodność ilościową lub specyfikacji dostawy należy odnotować na dokumencie dostawy (wydanie magazynowe, list przewozowy, dokument dostawy wyrobów akcyzowych).
 4. W przypadku braku wpisu dotyczącego niezgodności ilościowej lub specyfikacji na dokumencie dostawy, reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 5. W razie niezgodności w dostawie/odbiorze towaru, należy sporządzić protokół reklamacyjny przy uczestnictwie przedstawicieli obu stron (dostawca/odbiorca) w momencie dostawy /odbioru towaru.
 6. Reklamację ilościową lub specyfikacji należy zgłosić Sprzedającemu w dniu dostawy / odbioru towaru.
 7. Prawidłowe zgłoszenie reklamacji powinno być dokonane pisemnie i powinno zawierać dokładny opis niezgodności na protokole reklamacyjnym. Należy też dołączyć zdjęcia umożliwiające identyfikację reklamowanego towaru i jego wad.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, liczony od daty zgłoszenia reklamacji.
 9. Do czasu rozpatrzenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przechowania reklamowanego produktu w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu będące następstwem niewłaściwego użytkowania, przechowywania oraz dokonywania jakichkolwiek zmian, przeróbek i modyfikacji przez Kupującego.
 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego w  przypadku uznanej reklamacji zostaje ograniczona do wartości dostarczonego/odebranego towaru.
 12. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający może według swojego uznania wymienić towar, odebrać i zwrócić Kupującemu zapłaconą kwotę. Może też obniżyć cenę, gdy Kupujący mimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymaganiom.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do terminu 14 dni na zwrot lub wymianę towaru w przypadku uznania reklamacji.
 14. Zgłoszenie reklamacji ilościowej lub specyfikacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy/odbiory, łącznie z reklamowanym towarem.
 15. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległości.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku z winy Kupującego.
 17. Koszty bezzasadnej reklamacji poniesie Kupujący.